Dodatek ke všeobecným podmínkám o zpracování údajů

1. CK Azzurro zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zejména údaje identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018

a/ za účelem zpracování požadované nabídky 
b/ za účelem uzavření cestovní smlouvy pro účast na pobytu nebo zájezdu a pro další služby z ní vyplývající jako je pojištění, sjednání zvolené dopravy apod.,
c/ za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Azzurro a vyhodnocování jejich cest pro potřeby realizace věrnostních slev a nabídek služeb
d/ za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Azzurro.

2. CK Azzurro v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které zákazník v pozici objednavatele o sobě či účastnících pobytu poskytl při uzavírání cestovní smlouvy nebo přihlášky, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.

a/ k účelu podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný.
b/ k účelu podle odst. 1 písm. b) tohoto článku jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům a spolupracovníkům (jako jsou delegáti) CK Azzurro a také předávány poskytovatelům služeb v rámci EU a rovněž těm, kdo jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy
c/ k účelu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb CK Azzurro. 
d/ k účelu podle odst. 1 písm. d) tohoto článku je CK Azzurro oprávněna zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CK Azzurro dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení a provádění průzkumů. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.

3. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK Azzurro zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje zákazníka v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu v zastoupení nebo ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů v rozsahu a za účelem dle tohoto článku a tento souhlas za ně podpisem smlouvy vyslovuje.

4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem CK Azzurro. Ke zpracování a archivaci osobních údajů bude docházet po dobu 10 let od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu právních nároků poskytovatele.

5. CK Azzurro nepředá osobní údaje zákazníků žádným dalším příjemcům. Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním předpisem.

6.  zákazník, případně další účastník zájezdu či pobytu uvedený na společné cestovní smlouvě, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů právo:

a/ žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
b/ požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
c/ požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
d/ vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
e/ být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.

7. Veškerá uvedená práva může zákazník uplatnit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na stránkách CK Azzurro.

8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele.

9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Pokračováním v prohlížení souhlasíte s použitím nezbytných technických cookies. Dovolte nám také nastavit analytické cookies, které nám pomáhají anonymně měřit, jak se stránky používají. Tyto cookies se nastaví pouze po udělení souhlasu.

Pro detailní informace navštivte stránku zásady cookies.